ลุ้นรับ

โปสเตอร์ พร้อมลายเซ็น

MEW SUPPASIT

KV-PRESS-CON-NANNA-OK-Signture.jpg

​รายละเอียดและกติกาการร่วมงานกิจกรรม
 

 


ร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง 
 

1.  กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน  ที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

2. กด FOLLOW & RETWEET  :    "Twitter  Union Mall "    ในโพสต์กิจกรรม 

แจกโปสเตอร์ พร้อมลายเซ็น MEWSUPPASIT "Nan Na"

3.  REPLY : แคปภาพจาก MV เพลง Nan Na (นั้น นา) ช่วงที่คุณชอบมากที่สุด พร้อมบอกเหตุผล
4. HASHTAG :  #UnionMallxMSS


.....................................................................................


ของรางวัล

แจกโปสเตอร์ พร้อมลายเซ็น MEWSUPPASIT "Nan Na"

จำนวน  5  รางวัลๆ   ( 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัล  )ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
วันที่ 27  พฤศจิกายน   2563   เวลา   12:00  น. ถึง  29  พฤศจิกายน  2563     เวลา  23:59 น.


การประกาศผล
ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่     "Twitter  Union Mall "
วันที่  30  พฤศจิกายน  2563   เวลา   12:00  น.

การยืนยันสิทธิ์

ผูู้้ได้รับรางวัล   ต้องแสดงหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่าน 

ผ่านช่องทาง Direct Message [DM] : Twitter  Union Mall 
ภายใน วันที่
30  พฤศจิกายน  2563  เวลา 19:00 น.   มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

สถานที่รับโปสเตอร์

Hip's Club ชั้น F5    ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์    

วันที่  1 -14 ธันวาคม  2563   เวลา   12:00 - 18:00 น. 
 

เงื่อนไขการรับบัตรกิจกรรม**
 

1. 1 สิทธิ์ต่อ  1 ใบ  จากทั้งช่องทาง Union​ Hall​ และ Union​ Mall​   ตลอดระยะเวลากิจกรรม

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 

3. หากผูู้้ได้รับรางวัล  5   ท่าน ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการมอบของรางวัล ให้แก่ผูู้้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

4. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี 

5. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯ  พนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8. ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

*โปรดอ่านกติกาอย่างละเอียด