Kissmas แชะ แชร์ เช็ค 500-07.jpg
P-1.jpg

รายละเอียดกิจกรรม “Kissmas Gift”
 

กิจกรรม แชะ – แชร์ – เช็ค

ลุ้นรางวัล ตุ๊กตาตัวใหญ่ ขนาด 2.6 เมตร มูลค่ารางวัล 5,590 บาท  จำนวน 1 รางวัล

เพียงเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูเนี่ยน มอลล์ – Union Mall : https://www.facebook.com/unionmallofficial ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 –  31 ธค. 63  เวลา 23.59 น.
 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
 

  1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ผ่านปุ่มลงทะเเบียนด้านล่าง

  2. กด Like Page Facebook    “ยูเนี่ยน มอลล์ – Union mall”

  3. ถ่ายภาพของตนเองภายในศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

  4. Check-in ที่ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

  5. โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด HASHTAG : #UMKISSMAS

  6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ทาง 
    https://www.facebook.com/unionmallofficial

P-2.jpg


............................................................


ของรางวัล

ตุ๊กตาหมีขนาด 2.6 เมตร จำนวน 1  รางวัล
มูลค่า  5,590 บาท   

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม  2563   เวลา   12:00  น. ถึง  31 ธันวาคม  2563     เวลา  23:59 น.


การประกาศผล
ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่ Facebook Union Mall  

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

การยืนยันสิทธิ์

ผูู้้ได้รับรางวัล   ต้องแสดงหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่าน 

INBOX Facebook  :   Union Mall  
วันที่ 5  มกราคม 2564   ภายใน เวลา 19:00 น.   มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

สถานที่รับของรางวัล
ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับ Hip's Club ชั้น F5    ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์    
พร้อมชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 280 บาท

10 ทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  ตั้งแต่เวลา  เวลา   12:30 - 18:00 น. เท่านั้น
 

เงื่อนไขการรับของราวัล**
 

1. ตุ๊กตาหมี 1 รางวัล  จากทั้งช่องทาง Union​ Mall​   ตลอดระยะเวลากิจกรรม

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 

3. หากผูู้้ได้รับรางวัล  1  ท่าน ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการงดมอบของรางวัล

4. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี 
5. ผูู้้ได้รับรางวัล  ต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  5%  ตามที่กฎหมายกำหนด  ( สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า  1,000  บาท ขึ้นไป ) 

6. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯ  พนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า