ลุ้นรับบัตรกิจกรรม 

BE-MY-BOYFRIENDS-CONCERT-Poster-scaled.j

รอบ 2

BE MY BOYFRIENDS
CONCERT
 

วันเสาร์ที่ 19  ธันวาคม  2563

เวลา : 18:00  น. – 21.00   น.

​รายละเอียดและกติกาการร่วมงานกิจกรรม
 

 


ร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง 
 

1.  กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน  ที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

2. กด FOLLOW & RETWEET:   "Twitter  Union Hall "   โพสต์กิจกรรม 

BE MY BOYFRIENDS CONCERT

3.  REPLY:  ถ่ายรูปภาพ คู่กับสื่อดิจิตอลของ ศิลปิน  BE MY BOYFRIENDS CONCERT
ภายในศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

4. HASHTAG:    
#BEMYBOYFRIENDSCONCERT

#THEDNDTH #UnionHall


 

...................................................

 


ของรางวัล

บัตรเข้าร่วมกิจกรรม  BE MY BOYFRIENDS CONCERT
วันที่ 19  ธันวาคม 2563  รอบเวลา 18:00-21:00  น  เท่านั้น 

จำนวน  11   รางวัลๆ ละ  1 ที่นั่ง   ( 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ที่นั่ง )

มูลค่าบัตร 3,900  บาท ต่อ 1 ที่นั่ง


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
วันที่ 1  7  ธันวาคม  2563   เวลา   11:00  น. ถึง  18   ธันวาคม  2563     เวลา  18:00  น.


การประกาศผล
ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่      "Twitter  Union Hall "
วันที่  18  ธันวาคม  2563   เวลา   19:00  น.

การยืนยันสิทธิ์

ผูู้้ได้รับรางวัล   ต้องแสดงหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่าน 

ผ่านช่องทาง Direct Message [DM] : "Twitter  Union Hall "
ภายใน วันที่ 18  ธันวาคม  2563  เวลา 20:00 น.   
ถึง 
วันที่ 19  ธันวาคม  2563  เวลา 10:00 น.
*มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 


สถานที่รับบัตร

Hip's Club ชั้น F5    ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์    

วันที่  19  ธันวาคม  2563   เวลา   12:00 - 13:00 น. เท่านั้น

รับบัตรเข้างาน พร้อมชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 195 บาท

เงื่อนไขการรับบัตรกิจกรรม**
 

1. 1 สิทธิ์ต่อ  1 ที่นั่ง จากทั้งช่องทาง Union​ Mall​ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 

3. หากผูู้้ได้รับรางวัล  11   ท่าน ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการมอบของรางวัล ให้แก่ผูู้้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

4. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี 

5. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯ  พนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8. ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

*โปรดอ่านกติกาอย่างละเอียด

60920.jpg

*ตัวอย่างภาพถ่าย